SỞ GD&ĐT CÀ MAU

TRƯỜNG THPT NGUYỄN MAI

                           

Số:   30  /QĐ- THPT NM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

         Cái Nước, ngày 15  tháng 5 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH

thành lập Tổ tuyển sinh lớp 10 năm học 2016-2017

 

  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN MAI

            

Căn cứ Kế hoạch số 1067/KH-SGDĐT ngày 11/4/2016 của Sở GD&ĐT Cà Mau về tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2016-2017;

Căn cứ Hướng dẫn số 1322/ SGDĐT-GDPT ngày 27/4/2016 của Sở GD&ĐT Cà Mau về tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2016-2017;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Căn cứ Quyết định số 1467/QĐ-SGDĐT ngày 10/5/2016 của Sở GD&ĐT Cà Mau về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 và phê duyệt phương án phân ban năm học 2016-2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ tuyển sinh lớp 10 năm học 2016-2017 của trường THPT Nguyễn Mai gồm các ông (bà) có tên và giữ chức danh sau :

          *Tổ trưởng: Ông Nguyễn Đức Mạnh –Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Mai

          *Tổ phó:      Ông Bùi Văn Là –TTCM trường THPT Nguyễn mai

          *Thành viên:

          1. Ông Nguyễn Văn Đoàn - Tổ trưởng chuyên môn trường THPT Nguyễn mai

          2. Ông Lê Chí Nguyễn - Tổ phó chuyên môn trường THPT Nguyễn mai

3. Ông Nguyễn Văn Tràng - Giáo viên trường THPT Nguyễn mai

4. Ông Ngô Quốc Đồng - Nhân viên trường THPT Nguyễn Mai

Điều 2. Tổ tuyển sinh lớp 10 năm học 2016-2017 của trường THPT Nguyễn Mai có trách nhiệm thực hiện đúng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn của sở GDĐT Cà Mau; nhiệm vụ các thành viên do Tổ trưởng phân công.

          Thời gian làm việc: Từ ngày 20/5/2016 đến 30/6/2016;

Điều 3. Các ông (bà) có tên ở điều 1 và các bộ phận liên quan tại trường THPT Nguyễn Mai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

                                      

 Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Đức Mạnh

 

 

Tải xuống
Hỗ trợ trực tuyến
Ngô Quốc Đồng
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 4
Với mục tiêu dân chủ trong nhà trường, ban giám hiệu nhà trường luôn muốn nghe những ý kiến đóng góp, phản ảnh từ phía học sinh, cha mẹ học sinh và từ phía cộng đồng. Mời các bạn hãy Bấm vào đây để gửi các ý kiến.
Để làm phong phú thêm nội dung website của nhà trường, các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh có thể tham gia viết bài để đưa lên website. Mời các bạn Bấm vào đây để để gửi bài..
Hôm nay : 6
Hôm qua : 20
Tổng số lượt người truy cập
125

Đang online
3

Trường THPT Nguyễn Mai - Cái Nước - Tỉnh Cà Mau
ĐT: 0780.3883597 - Fax: 07803.882136
Email: c3nguyenmai.camau@moet.edu.vn