QUYẾT ĐỊNH


Thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2013

--------------------------------

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN MAI

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo được ban hành kèm theo Điều lệ trường THCS, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước; 

Xét đề nghị của Tổ trưởng tổ Văn phòng.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2013 của trường THPT Nguyễn Mai gồm những ông (bà): (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng.

-Lập kế hoạch cụ thể về công tác kiểm kê tài sản tính đến 0 giờ ngày 01/01/2014 đối với tất cả CSVC, thiết bị của nhà trường.

-Điều động thêm giáo viên, nhân viên để phối hợp kiểm kê, đối chiếu sổ sách theo dõi bảo đảm chính xác và giải quyết kịp thời những vướng mắc trong qua trình thực hiện;

-Báo cáo Hiệu trưởng về kết quả công tác kiểm kê năm 2013

Điều 3. Các Ông (bà) có tên ở điều 1, các bộ phận có liên quan tại trường THPT Nguyễn Mai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Hội đồng tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nơi nhận:                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

-Như điều 1;

-Các PHT, TT CM, TT Văn phòng;

-Website của trường;

-Lưu VT.

                                                                                                                                             Nguyễn Đức Mạnh

 

Tải xuống
Hỗ trợ trực tuyến
Ngô Quốc Đồng
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 4
Với mục tiêu dân chủ trong nhà trường, ban giám hiệu nhà trường luôn muốn nghe những ý kiến đóng góp, phản ảnh từ phía học sinh, cha mẹ học sinh và từ phía cộng đồng. Mời các bạn hãy Bấm vào đây để gửi các ý kiến.
Để làm phong phú thêm nội dung website của nhà trường, các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh có thể tham gia viết bài để đưa lên website. Mời các bạn Bấm vào đây để để gửi bài..
Hôm nay : 6
Hôm qua : 20
Tổng số lượt người truy cập
125

Đang online
3

Trường THPT Nguyễn Mai - Cái Nước - Tỉnh Cà Mau
ĐT: 0780.3883597 - Fax: 07803.882136
Email: c3nguyenmai.camau@moet.edu.vn