SỞ GD&ĐT CÀ MAU

TRƯỜNG THPT NGUYỄN MAI

                           

Số:   32 /KH- THPT NM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

         Cái Nước, ngày  20  tháng 5 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC DẠY ÔN TẬP HÈ 2016

----------

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh, phụ huynh học sinh về việc ôn tập hệ thống kiến thức cho học sinh khối lớp 10, 11 hè 2016;

Căn cứ vào CSVC, đội ngũ giáo viên và nhu cầu học tập tự nguyện của học sinh;

Trường THPT Nguyễn Mai xây dựng kế hoạch dạy ôn trong hè năm 2016 như sau.

I. YÊU CẦU CHUNG:

          1.Đối tượng.

          Là học sinh lớp 10 và 11 năm học 2015-2016 đủ điều kiện lên lớp, có nhu cầu học tập để củng cố kiến thức và tự nguyện đăng ký (HS làm đơn, có ý kiến của phụ huynh theo mẫu)

          2.Hình thức tổ chức.

          -Thời gian đăng ký: GVCN lập danh sách học sinh đăng ký đến hết ngày 28/5/2016, học sinh có nhu cầu đăng ký thêm hạn chót ngày 03//6/2016,

          -Nhà trường sắp xếp học sinh theo lớp, nhóm môn và phân công giáo viên ôn tập;

          -Trong thời gian học có kiểm tra khảo sát và kiểm tra đánh giá cuối đợt.

          II.KẾ HOẠCH ÔN TẬP.

          1. Thời gian: (dự kiến)

-Thời gian ôn tập: Từ ngày 06/6/2016 đến ngày 02/7/2016 (dự kiến 4 tuần)

-Số tiết học dự kiến toàn đợt dự kiến là 72 tiết/môn, mỗi tuần học 6 buổi sáng từ thứ hai đến thứ bảy, mỗi buổi 3 tiết,

          -Các môn ôn tập: Ngữ văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Tiếng Anh,

-Cơ cấu lớp ôn tập: Mỗi lớp không dưới 15 và không quá 30 học sinh,

   2. Phân công giáo viên chủ nhiệm, dạy ôn.

*Giáo viên chủ nhiệm.

            Nhà trường phân công giáo viên có kinh nghiệm làm chủ nhiệm các lớp ôn tập để quản lý, theo dõi ...theo quy định,

*Phân công giáo viên ôn TN.

-Dựa trên kinh nghiệm, hiệu quả giảng dạy trong các năm qua và đề xuất của tổ trưởng các tổ chuyên môn để phân công, bảo đảm phù hợp, hiệu quả,

-Tổ chức xây dựng nội dung chương trình giảng dạy thống nhất cho các môn, có điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của học sinh, giáo viên được phân công thực hiện đúng nội dung, soạn bài theo chương trình đã thống nhất, tham qia quản lý lớp và giảng dạy bảo đảm chất lượng.

3.Thu - Chi :

-Thực hiện theo Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy định một số nội dung về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh và Hướng dẫn số 2020/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 23/9/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau về việc hướng dẫn thực hiện Quy định dạy thêm, học thêm;

-Thực hiện miễn giảm cho học sinh thuộc diện chính sách, khó khăn.

-Giao cho GVCN có trách nhiệm ổn định tổ chức lớp, quản lý HS thực hiện đúng nội quy, quy định. Thu học phí toàn đợt và đăng nộp theo quy định;

III. ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

1.Đối với Chi bộ .

          - Đề nghị Chi bộ chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch.

          - Phân công Đảng viên trong chi bộ phụ trách theo dõi GV và HS các lớp ( nắm bắt tình hình học tập và ý thức chấp hành nội quy của HS; liên hệ chặt chẽ với giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh để điều chỉnh khi cần thiết).

2. Đối với Nhà trường.

          - Xây dựng kế hoạch ôn tập và phân công rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ của từng bộ phận, giáo viên.

          - Duyệt kế hoạch ôn tập của các nhóm chuyên môn, kiểm tra việc soạn bài, giảng dạy trên lớp.

          - Phân công GVCN, GV dạy ôn và xếp TKB ôn tập hợp lý,

          - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch ôn thi của GV bộ môn; công tác quản lí của GV chủ nhiệm. Cập nhật thông tin từng ngày về tình hình học tập của từng lớp. chỉ đạo GVCN phối hợp với Đoàn Thanh niên, xử lí những vấn đề phát sinh.

       - Phổ biến kế hoạch ôn tập tới toàn thể học sinh, PHHS (thông qua Website và bằng thông báo).

          - Đảm bảo các điều kiện CSVC các lớp học và cảnh quan nhà trường.

3. Đối với Công đoàn (Phối hợp).

          - Nắm rõ những chủ trương, kế hoạch của nhà trường để đôn đốc, động viên, nhắc nhở GV hoành thành tốt nhiệm vụ.

          - Theo dõi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị....của GV, HS và học sinh,

          - Cùng với nhà trường chỉ đạo những vấn đề phát sinh, những cách làm hay trong thời gian dạy ôn,

          - Phân công công đoàn viên tham gia quản lí học sinh.

4. Đối với Đoàn thanh niên.

-Có trách niệm tổ chức theo dõi nền nếp HS hàng ngày, tổ chức phong trào tự quản, phối hợp với GVCN xử lí kịp thời những vấn đề phát sinh,

          5. Đối với giáo viên chủ nhiệm.

          - Phổ biến kịp thời, đầy đủ những chủ trương, biệp pháp của nhà trường đến PHHS và HS,

- Theo dõi tình hình học tập của lớp nhất là sĩ số lớp trong suốt thời gian ôn tập. Thông báo kịp thời những HS nghỉ học tới phụ huynh. Nếu HS nào nghỉ học nhiều báo cáo BGH để có biện pháp quản lý phù hợp,

- Quan tâm giúp đỡ những HS yếu kém và gia đình có hoàn cảnh khó khăn,

          - Thu và nộp đầy đủ học phí theo quy định,

6. Đối với Tổ trưởng các tổ chuyên  môn.

-Chỉ đạo các nhóm bộ môn thống nhất nội dung ôn tập, Lập kế hoạch dạy ôn phải được Hiệu trưởng phê duyệt (chậm nhất ngày 05/6/2016),

          - Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện của tổ viên trong công tác ôn tập, phản ánh kịp thời với BGH về tình hình ôn tập,

7. Đối với giáo viên ôn tập.

          - Căn cứ vào Kế hoạch ôn tập của nhà trường; xây dựng kế hoạch ôn tập và soạn giáo án trình Hiệu trưởng duyệt (giáo án phải đảm bảo: chi tiết; khoa học; hệ thống; kiến thức, kĩ năng và nội dung rõ ràng),

          - Thực hiện ôn tập theo đúng kế hoạch và thời gian. Quản lí tốt giờ dạy,

          - Có phương pháp ôn tập phù hợp với từng đối tượng HS và nội dung của môn học. Quan tâm việc giúp HS học tập ở các mức độ nhận thức – thông hiểu và vận dụng kiến thức. Phải có nhiều hình thức kiểm tra (kiểm tra việc học bài và chuẩn bị bài của cá nhân HS, tự kiểm tra đánh giá của HS, tự kiểm tra đánh giá trong nhóm học tập.....); nắm chắc mức độ tiếp thu của học sinh để có những giải pháp kịp thời giúp đỡ HS,

          - Phối hợp với GVCN phân loại được năng lực tiếp thu bài của HS, phân ra từng loại đối tượng khác nhau để ôn tập có hiệu quả. Đặc biệt phải theo dõi và đánh giá được mức độ tiến bộ của từng HS để có điều chỉnh hợp lí, kịp thời,

          - Không được in ấn tài liệu riêng cho HS. Trong quá trình ôn tập cần phải hệ thống hóa được kiến thức cho HS giúp HS năm được kiến thức cơ bản để vận dụng. Phải tận dụng hết quỹ thời gian ôn tập đầy đủ theo nội dung.  Phản ánh kịp thời tình hình chuyên cần và học tập của HS với GVCN và BGH.

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          Tổ trưởng các tổ chuyên môn, tổ trưởng văn phòng, các bộ phận, giáo viên căn cứ kế hoạch này chủ động phối hợp, xây dựng thành kế hoạch chi tiết để triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả; trong qua trình thực hiện thường xuyên báo cáo những khó khăn để được hướng dẫn giải quyết.

 

 

Nơi nhận:

-Tổ trưởng các tổ CM, VP-để thực hiện;         

-Công đoàn, đoàn TN –để phối hợp;

-Đăng website trường;

-Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Đức Mạnh

 

 

 

 

 

 

 

Tải xuống
Hỗ trợ trực tuyến
Ngô Quốc Đồng
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 4
Với mục tiêu dân chủ trong nhà trường, ban giám hiệu nhà trường luôn muốn nghe những ý kiến đóng góp, phản ảnh từ phía học sinh, cha mẹ học sinh và từ phía cộng đồng. Mời các bạn hãy Bấm vào đây để gửi các ý kiến.
Để làm phong phú thêm nội dung website của nhà trường, các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh có thể tham gia viết bài để đưa lên website. Mời các bạn Bấm vào đây để để gửi bài..
Hôm nay : 6
Hôm qua : 20
Tổng số lượt người truy cập
125

Đang online
3

Trường THPT Nguyễn Mai - Cái Nước - Tỉnh Cà Mau
ĐT: 0780.3883597 - Fax: 07803.882136
Email: c3nguyenmai.camau@moet.edu.vn