DANH SÁCH HỌC SINH THI TẠI CỤM THI CÀ MAU

----------------------------

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Số CMND

Số báo danh

Địa điểm thi

Điện thoại

1

BIỆN TUẤN ANH

1/1/1996

381839583

61000022

THPT Cà Mau

 

2

CHÂU THÁI ÂU

1/1/1997

381867229

61000077

THPT Cà Mau

 

3

ĐÀO CHÍ BÃO

3/9/1997

381878066

61000111

THPT Cà Mau

 

4

NGUYỄN HỮU BẰNG

1/1/1995

381856571

61000115

THPT Cà Mau

 

5

TÔ NHƯ BÌNH

15/03/1997

381782320

61000131

THPT Cà Mau

 

6

NGUYỄN TẤN BỮU

23/09/1997

381766720

61000139

THPT Cà Mau

 

7

NGUYỄN VĂN CÔNG

1/1/1994

381668479

61000187

THPT Cà Mau

 

8

LÊ THỊ KIỀU DIỄM

21/02/1996

381867322

61000223

THPT Cà Mau

 

9

QUÁCH KIỀU DIỄM

10/3/1996

381782122

61000228

THPT Cà Mau

 

10

NGUYỄN VĂN DIỆN

17/08/1994

381795443

61000236

THPT Cà Mau

 

11

TRẦN HUỲNH DU

16/05/1997

381856367

61000245

THPT Cà Mau

 

12

LÊ KHÁNH DUY

6/6/1996

381848142

61000269

THPT Cà Mau

 

13

LÊ THÚY DUY

21/03/1997

381868375

61000271

THPT Cà Mau

 

14

NGÔ NHỰT DUY

4/3/1997

381816249

61000279

THPT Cà Mau

 

15

TRẦN BẢO DUY

5/5/1996

381867875

61000299

THPT Cà Mau

 

16

TRẦN THÚY DUY

29/05/1997

381787901

61000303

THPT Cà Mau

 

17

DƯƠNG MỸ DUYÊN

27/03/1996

381778551

61000306

THPT Cà Mau

 

18

LÂM QUỐC ĐẠT

6/12/1997

381783184

61000355

THPT Cà Mau

 

19

PHAN HẢI ĐĂNG

11/7/1997

381880974

61000381

THPT Cà Mau

 

20

BÙI ĐỔI ĐỜI

6/2/1996

381822584

61000429

THPT Cà Mau

 

21

PHÙ HOÀNG EM

12/2/1996

381766960

61000455

THPT Cà Mau

 

22

HỨA TRƯỜNG GIANG

16/10/1996

381824511

61000460

THPT Cà Mau

 

23

HUỲNH VĂN HẢI

15/01/1996

381801851

61000490

THPT Cà Mau

 

24

LÊ CHÍ HẢI

6/9/1994

381652285

61000491

THPT Cà Mau

 

25

NGUYỄN VĂN HÂN

30/04/1996

381856008

61000523

THPT Cà Mau

 

26

VÕ VĂN HOÀI

4/4/1995

381816285

61000583

THPT Cà Mau

 

27

NGUYỄN THỊ HUỲNH

22/01/1996

381896643

61000631

THPT Cà Mau

 

28

TÔ QUỐC KHẢI

15/02/1996

381833231

61000676

THPT Cà Mau

 

29

NGUYỄN VĂN KHÁI

19/05/1994

381856765

61000681

THPT Cà Mau

 

30

HỒ CHÍ KHANH

24/04/1997

381783783

61000703

THPT Cà Mau

 

31

LÊ MY LIL

1/1/1997

381782746

61000818

THPT Cà Mau

 

32

LÊ VĂN RIÊU

1/1/1996

381787527

61001435

THPT Cà Mau

 

33

ĐOÀN CẨM TIÊN

1/1/1995

381867560

61001694

THPT Cà Mau

 

34

BÙI HUYỀN TRANG

28/12/1997

381889015

61001749

THPT Cà Mau

 

35

PHẠM THỊ TÚ TRINH

15/08/1997

212283254

61001827

THPT Cà Mau

 

36

NGUYỄN HOÀNG ÂN

9/11/1996

381816900

61000071

 THPT Hồ Thị Kỷ

 

37

HUỲNH NGỌC CHUẨN

13/08/1997

381782401

61000176

THPT Hồ Thị Kỷ

 

38

NGUYỄN LAN HƯƠNG

15/07/1996

381816441

61000643

THPT Hồ Thị Kỷ

 

39

NGUYỄN HOÀNG KHANG

6/6/1996

381867283

61000692

THPT Hồ Thị Kỷ

 

40

NGUYỄN HOÀNG KHANG

12/1/1996

381787009

61000693

THPT Hồ Thị Kỷ

 

41

TRẦN HOÀNG KHANG

30/09/1997

381833439

61000699

THPT Hồ Thị Kỷ

 

42

NGUYỄN DUY KHÁNH

11/10/1994

381839584

61000712

THPT Hồ Thị Kỷ

 

43

PHAN PHÚC KHẢO

8/3/1997

381783931

61000717

THPT Hồ Thị Kỷ

 

44

LÊ ĐĂNG KHOA

16/08/1997

381880999

61000725

THPT Hồ Thị Kỷ

 

45

TRẦN ĐĂNG KHOA

23/04/1997

366228074

61000732

THPT Hồ Thị Kỷ

 

46

HUỲNH THỊ KIỂM

18/06/1996

381787944

61000741

THPT Hồ Thị Kỷ

 

47

NGÔ MINH LUÂN

22/06/1997

381766780

61000923

THPT Hồ Thị Kỷ

 

48

NGUYỄN CHÚC MAI

15/05/1997

381787902

61000949

THPT Hồ Thị Kỷ

 

49

PHẠM TRIỀU MẾN

26/09/1996

381839812

61000964

THPT Hồ Thị Kỷ

 

50

NGUYỄN KIỀU MI

1/1/1997

381886246

61000965

THPT Hồ Thị Kỷ

 

51

NGUYỄN THANH MINH

14/11/1995

381727607

61000978

THPT Hồ Thị Kỷ

 

52

ĐINH THỊ DIỄM MY

3/8/1995

381778017

61001002

THPT Hồ Thị Kỷ

 

53

ĐẶNG TIỂU MY

4/11/1995

381782419

61001003

THPT Hồ Thị Kỷ

 

54

LÂM TIỂU MY

12/6/1996

381766844

61001008

THPT Hồ Thị Kỷ

 

55

NGUYỄN CẨM MY

9/7/1997

381886108

61001012

THPT Hồ Thị Kỷ

 

56

VÕ HUỆ MY

14/07/1996

381878717

61001027

THPT Hồ Thị Kỷ

 

57

VÕ TIỂU MY

9/2/1997

381839799

61001028

THPT Hồ Thị Kỷ

 

58

NGUYỄN QUỐC NAM

22/07/1997

381848305

61001042

THPT Hồ Thị Kỷ

 

59

LÂM TRỌNG NGHĨA

25/08/1995

381842103

61001083

THPT Hồ Thị Kỷ

 

60

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

5/5/1997

381798259

61001088

THPT Hồ Thị Kỷ

 

61

PHẠM MỸ NGỌC

21/08/1995

381833868

61001115

THPT Hồ Thị Kỷ

 

62

TRẦN BẢO NGỌC

11/10/1997

381783699

61001118

THPT Hồ Thị Kỷ

 

63

NGUYỄN CAO NGUYÊN

14/05/1995

381761739

61001126

THPT Hồ Thị Kỷ

 

64

HỨA CHÍ NGUYỄN

20/10/1995

381783765

61001140

THPT Hồ Thị Kỷ

 

65

NGUYỄN TRỌNG NGUYỄN

10/6/1996

381766813

61001146

THPT Hồ Thị Kỷ

 

66

LÊ HẢI NHÂN

15/10/1997

381886172

61001181

THPT Hồ Thị Kỷ

 

67

LÊ HOÀNG NHẬN

6/1/1997

381783841

61001194

THPT Hồ Thị Kỷ

 

68

TẠ HỒNG NHỊN

26/03/1997

381782319

61001226

THPT Hồ Thị Kỷ

 

69

NGUYỄN NGỌC NHO

20/05/1997

381878673

61001227

THPT Hồ Thị Kỷ

 

70

PHAN BÍCH NHƯ

6/3/1996

381848556

61001260

THPT Hồ Thị Kỷ

 

71

NGUYỄN DIỂM PHƯƠNG

17/03/1997

381886372

61001370

THPT Hồ Thị Kỷ

 

72

PHẠM DIỄM PHƯƠNG

3/1/1997

381867711

61001377

THPT Hồ Thị Kỷ

 

73

NGUYỄN VĂN SANG

1/1/1996

381886133

61001443

THPT Hồ Thị Kỷ

 

74

QUÁCH HOÀNG MINH TẤN

14/10/1997

381857669

61001523

THPT Hồ Thị Kỷ

 

75

TRƯƠNG HOÀNG THỤ

4/5/1997

381878044

61001644

THPT Hồ Thị Kỷ

 

76

PHAN HUYỀN TRÂM

9/1/1996

381782322

61001773

THPT Hồ Thị Kỷ

 

77

HỒ QUỐC KHỞI

2/11/1997

381833767

61000736

THPT Nguyễn Việt Khái

 

78

NGUYỄN HỮU KIÊN

22/07/1995

381668380

61000747

THPT Nguyễn Việt Khái

 

79

LƯƠNG THÙY LIL

12/1/1996

381761057

61000819

THPT Nguyễn Việt Khái

 

80

TRƯƠNG THANH PHONG

15/06/1997

381783651

61001335

THPT Nguyễn Việt Khái

 

81

TẠ DIỄM PHÚC

27/04/1997

381762009

61001351

THPT Nguyễn Việt Khái

 

82

PHẠM VŨ PHƯƠNG

1/1/1996

381824844

61001378

THPT Nguyễn Việt Khái

 

83

QUÁCH DIỄM PHƯƠNG

16/11/1995

381801521

61001379

THPT Nguyễn Việt Khái

 

84

HUỲNH MỸ QUYÊN

18/04/1997

381787939

61001416

THPT Nguyễn Việt Khái

 

85

LÊ CẨM QUYÊN

6/1/1997

381783840

61001417

THPT Nguyễn Việt Khái

 

86

LÊ THANH RA

2/12/1997

381766984

61001432

THPT Nguyễn Việt Khái

 

87

LA THANH SỈ

26/07/1997

381867524

61001449

THPT Nguyễn Việt Khái

 

88

NGUYỄN HỒNG SƠN

13/08/1996

381801603

61001469

THPT Nguyễn Việt Khái

 

89

LÝ KIỀU QUỐC TÂM

4/9/1994

381755760

61001507

THPT Nguyễn Việt Khái

 

90

NGUYỄN NGỌC THANH

15/08/1996

381766751

61001544

THPT Nguyễn Việt Khái

 

91

LÊ VĂN THOẠI

1/1/1997

381867572

61001627

THPT Nguyễn Việt Khái

 

92

TRẦN THỊ ANH THƯ

26/12/1996

381886183

61001675

THPT Nguyễn Việt Khái

 

93

BÙI ANH THƯƠNG

16/06/1996

381858699

61001682

THPT Nguyễn Việt Khái

 

94

HUỲNH VĂN TỊNH

6/6/1997

381839619

61001734

THPT Nguyễn Việt Khái

 

95

TRẦN THỊ ĐÀI TRANG

12/9/1994

381778472

61001762

THPT Nguyễn Việt Khái

 

96

LÊ NGỌC TRÂM

22/11/1995

381762666

61001771

THPT Nguyễn Việt Khái

 

97

HUỲNH HUYỀN TRÂN

1/1/1997

381855494

61001782

THPT Nguyễn Việt Khái

 

98

LÊ MINH TRIỀU

10/10/1996

381778543

61001813

THPT Nguyễn Việt Khái

 

99

TRẦN VĂN TRUNG

11/12/1995

381848282

61001845

THPT Nguyễn Việt Khái

 

100

HUỲNH VŨ TRƯỜNG

10/8/1997

12224564

61001855

THPT Nguyễn Việt Khái

 

101

PHẠM CẨM TÚ

20/10/1997

381857005

61001874

THPT Nguyễn Việt Khái

 

102

NGUYỄN VĂN ÚT

1/1/1997

381816295

61001929

THPT Nguyễn Việt Khái

 

103

LƯU THÚY VI

30/07/1996

381778539

61001948

THPT Nguyễn Việt Khái

 

104

SỬ HOÀNG VINH

12/7/1995

381856298

61001967

THPT Nguyễn Việt Khái

 

105

PHẠM VĂN XUYÊN

4/4/1997

381806333

61002003

THPT Nguyễn Việt Khái

 

106

NGUYỄN HỒNG Y

4/4/1997

381787449

61002008

THPT Nguyễn Việt Khái

 

107

ĐOÀN NGỌC YẾN

2/8/1997

381787605

61002035

THPT Nguyễn Việt Khái

 

108

HỒNG BẢO YẾN

22/02/1996

381783603

61002036

THPT Nguyễn Việt Khái

 

 

 

Tải xuống
Hỗ trợ trực tuyến
Ngô Quốc Đồng
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 4
Với mục tiêu dân chủ trong nhà trường, ban giám hiệu nhà trường luôn muốn nghe những ý kiến đóng góp, phản ảnh từ phía học sinh, cha mẹ học sinh và từ phía cộng đồng. Mời các bạn hãy Bấm vào đây để gửi các ý kiến.
Để làm phong phú thêm nội dung website của nhà trường, các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh có thể tham gia viết bài để đưa lên website. Mời các bạn Bấm vào đây để để gửi bài..
Hôm nay : 6
Hôm qua : 20
Tổng số lượt người truy cập
125

Đang online
3

Trường THPT Nguyễn Mai - Cái Nước - Tỉnh Cà Mau
ĐT: 0780.3883597 - Fax: 07803.882136
Email: c3nguyenmai.camau@moet.edu.vn