(Quý thầy, cô làm theo mẫu, nộp cho tổ trưởng tổng hợp rồi nợp cho văn phòng ngày 05/7/2014 )

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CÀ MAU                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG THPT NGUYỄN MAI                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                

   Cái Nước, ngày ….. tháng …… năm 2014

 

BẢN ĐĂNG KÝ

 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG

ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2014.

----------------

 

            Họ và tên:………………………………………………

          Sinh ngày:………………………………………………

          Đơn vị:  Thuộc tổ:……………………….Trường THPT Nguyễn Mai

          Nhiệm vụ được phân công:

Giảng dạy môn:…………………………...; Chủ nhiệm lớp:……….hoặc kiêm nhiệm khác   ...................................................................................................................

I. Nội dung đăng ký:

1. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm (Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao; ý thức đứng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác; nắm vững chính sách và thực hiện đường lối quần chúng; chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, hấp tấp, tự tư tự lợi)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân (Chống sùng bái cá nhân, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh; không tham lam, không ham tiền tài, không lợi dụng chức quyền để mưu lợi cá nhân)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm (Nói phải đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không xuyên tạc, nói sai; nói đi đôi với làm, không nói một đằng, làm một nẻo; không được hứa mà không làm)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Các giải pháp Phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cá nhân:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

            Tôi xin cam đoan thực hiện tốt những nội dung đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên đây. Tôi xin báo cáo cho nhà trường biết để theo dõi, giúp đỡ, kiểm tra và giám sát việc thực hiện.

III. Tự đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện (Viên chức tự đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện về những nội dung đã đăng ký tại mục 1 nêu trên):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Đánh giá của Thủ trưởng đơn vị (Thủ trưởng đơn vị đánh giá kết quả thực hiện về những nội dung đã đăng ký của viên chức):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          Ghi chú: Phần đánh giá được thực hiện vào cuối năm 2014.

                                                                                                                                         …………, ngày……/............./2014

                         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                                                            NGƯỜI ĐĂNG KÝ

                         (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải xuống
Hỗ trợ trực tuyến
Ngô Quốc Đồng
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 4
Với mục tiêu dân chủ trong nhà trường, ban giám hiệu nhà trường luôn muốn nghe những ý kiến đóng góp, phản ảnh từ phía học sinh, cha mẹ học sinh và từ phía cộng đồng. Mời các bạn hãy Bấm vào đây để gửi các ý kiến.
Để làm phong phú thêm nội dung website của nhà trường, các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh có thể tham gia viết bài để đưa lên website. Mời các bạn Bấm vào đây để để gửi bài..
Hôm nay : 6
Hôm qua : 20
Tổng số lượt người truy cập
125

Đang online
3

Trường THPT Nguyễn Mai - Cái Nước - Tỉnh Cà Mau
ĐT: 0780.3883597 - Fax: 07803.882136
Email: c3nguyenmai.camau@moet.edu.vn